Sesje panelowe

Lista przyjętych wystąpień wyświetla się po kliknięciu w tytuł panelu

Organizatorzy: dr Gabriela Jarzębowska (Uniwersytet Warszawski), dr Mikołaj Smykowski (Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr Monika Stobiecka (Uniwersytet Warszawski), opieka naukowa: prof. dr hab. Ewa Domańska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Marcin Bogusławski (Uniwersytet Łódzki)

Czy i jakiego antropocentryzmu potrzebuje humanistyka po posthumanizmie?

dr hab. Anita Jarzyna, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

O pożytkach z czytania poezji dla studiów postantropocentrycznych

dr hab. Jan Stasieńsko, prof. DSW

Antropodecentryzm – antropocentryzm w kontekście krytycznych studiów nad niepełnosprawnością

mgr Ida Ślęzak (Uniwersytet Warszawski)

Zmierzch antropocentryzmu jako wyczerpanie paradygmatu krytycznego

dr hab. Justyna Tymieniecka-Suchanek, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)

Antropocentryzm w prawosławnej perspektywie filozoficzno-teologicznej

dr Magdalena Zamorska (Uniwersytet Wrocławski)

Morfizacja – z czego i w co formuje się człowiek?

Organizator: dr Jan Wasiewicz (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)

dr hab. Monika Bobako (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Ludowa historia Polski w perspektywie krytycznej teorii rasy

dr Łukasz Bukowiecki (Uniwersytet Warszawski)

Użycia skansenów w Polsce po 1989 roku

mgr Kamil Dwornik (Uniwersytet Warszawski)

Od zgromadzenia ludowego do wiecu narodowego. Przemiany obchodów rocznicy zniesienia pańszczyzny w środowisku Ukraińców galicyjskich

mgr Agata Dymała (Uniwersytet Wrocławski)

Monidło – portret przemian kultury chłopsko-wiejskiej

dr Marcelina  Jakimowicz (Uniwersytet Rzeszowski)

„My to Mazury, oni to Mieszczany”. Konteksty tożsamości podolskich Mazurów

mgr Adrianna Kus (Uniwersytet Śląski)

Relacja wieś-miasto w górnośląskich miasteczkach poprzemysłowych – na przykładzie Radzionkowa

dr hab. Justyna Łukaszewska-Haberkowa (Akademia Ignatianum w Krakowie)

Wiejska genealogia tożsamości. Krakowska koronka klockowa jako przykład odtworzonej genealogii

dr Magdalena Machowska (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)  

Rekonstrukcja wytwarzania obrazu fotograficznego w terenie w XIX w. Przypadek chłopów i Romów na polskim Spiszu

mgr Małgorzata Myślińska (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Kultura wizualna zakładów fotograficznych okresu transformacji jako fotografia chłopska. Na podstawie malowanych teł oraz rekwizytów fotograficznych

dr hab. Michał Rauszer (Uniwersytet Warszawski)

Wpływ paradygmatu „ludowego” na (re)orientacje badawcze

dr hab. Paweł Rodak, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

Pamiętniki chłopów – sto lat później. Dziedzictwo chłopskich praktyk piśmiennych

mgr Antonina Tosiek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Przerywanie milczenia. Pamiętniki chłopskie jako ludowe (de)mitologie sprawstwa

dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Zmiany chłopskiej świadomości w świetle materiałów konkursowych z lat 1955-1966 nadsyłanych do Muzeum Etnograficznego w Toruniu

Organizatorzy: dr hab. Anna Gomóła, prof. UŚ z zespołem (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

 

mgr Mikołaj Łatkowski (Uniwersytet Warszawski)

Nowe przestrzenie rozmowy dla etnograficznej współpracy

dr Adam Pisarek (Uniwersytet Śląski)

Współpraca w ekologiach wiedzy na mokradłach wschodniej Polski

dr Anna Olszewska, dr Dorota Żuchowska (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Granice dostępności muzeum –  technologiczne warianty projektowania dostępności  kolekcji muzealnych

dr Dominik Porczyński (Uniwersytet Rzeszowski)

Gdy badacz wie więcej… O wymianie wiedzy w badaniach etnograficznych na pograniczu fantomowym

dr hab. Małgorzata Rygielska (Uniwersytet Śląski)

Wprowadzenie do collaborative ethnography. Propozycja Luke’a Erica Lassitera

dr hab. Marta Zimniak-Hałajko (Uniwersytet Warszawski)

Kiedy badania się nie udają. Kilka uwag o ograniczeniach i wyzwaniach badań uczestniczących i badań w działaniu

Organizatorki: dr Karolina Sikorska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), mgr Magdalena Popławska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

lic. Magdalena Furmaniuk (Uniwersytet Jagielloński)

Feministyczne sploty włókien

dr Sandra Frydrysiak (Uniwerstet SWPS w Warszawie)

Narracje o pracy i sztuce choreografek tańca współczesnego

mgr Karolina Gierszewska (Uniwersytet Wrocławski)

Walka o podmiotowość czy podtrzymywanie stereotypu? Nastoletnie dziewczyny w dystopii

dr Ewelina Jarosz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Ekoseksualna tech-wspólnota: queerowe imaginarium feminizmu piątej fali

dr Karolina Sikorska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr hab. Marta Kosińska, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Feministyczna rekonfiguracja wyobraźni: obrazy akademii w opowieściach

dr Marta Raczek-Karcz (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie)

Grafika jako performatyw – wpływ feminizmu na maskulinistyczne medium graficzne

mgr Martyna Sadowska (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Przegryw(ka) – (nie)obecna figura „kultury przegrywu”. Poszukiwania kobiecego wymiaru podmiotu przegrywowego na podstawie twórczości Doroty Masłowskiej

mgr Joanna Sieracka (Uniwersytet Wrocławski)

Feminizm zwykłych kobiet. Współczesny polski ruch kobiecy jako feministyczny populizm?

Organizatorzy: mgr Franciszek Chwałczyk, dr Zofia Boni (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Juliusz Galiński (Uniwersytet Warszawski)

Chybotliwe sieci – doświadczenie zmian klimatycznych w narracjach pszczelarzy

dr Maciej Kijko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Między światami. Poszukując przejścia

mgr Paweł Mirowski (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Filozofia ekologiczna, a zmiany klimatyczne: stara/nowa propozycja kultury ekocentrycznej

mgr Mateusz Nowacki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Udomawianie adaptacji: polityka ekologiczna polskich miast

mgr Oliwia Olesiejuk (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Nowe metodologie wobec kryzysu klimatycznego. Udział Anthropocene Working Group w berlińskim projekcie kulturotwórczym

Organizatorzy: dr Łukasz Biskupski, dr Tomasz Załuski (Uniwersytet Łódzki)

 

dr Aleksandra Bincewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Kulturoznawstwo czarnych skrzynek: między cybernetyką a socjologią

dr Łukasz Biskupski (Uniwersytet Łódzki)
Problematyka kultury masowej w polskich dyskusjach o kulturze w Polsce lat 60.

dr hab. Tomasz Majewski (Uniwersytet Jagielloński)
Kulturoznawstwo i polskie programy przebudowy kultury. Między Brzozowskim a Żółkiewskim
dr hab. Krzysztof Łukasiewicz (Uniwersytet Wrocławski)
„Kulturoznawstwo” jako Kampfbegriff
dr hab. Marek Pacukiewicz (Uniwersytet Śląski)
Odkrywanie Ameryki: pomiędzy kulturoznawstwem a kulturologią
dr Karolina Wierel (Uniwersytet w Białymstoku)
Kulturoznawstwo na peryferiach: teoria i praktyka kulturoznawcza Sława Krzemienia-Ojaka
dr Tomasz Załuski
„Art and science” po polsku. Teoretycznie zorientowane kulturoznawstwo na łamach czasopisma „Sztuka”

Organizatorka: prof. dr hab. Ewa Rewers (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

dr Piotr Juskowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bezpańska polityka: O możliwościach międzygatunkowego życia w mieście prekarnym

mgr Jessica Kufa (Uniwersytet Śląski)

Oswojenie i zdziczałość: biokulturowe konteksty wytwarzania hałd

mgr Anna Kwapisz (Uniwersytet Wrocławski)

Działka – lokalny model władzy?

dr hab. Marianna Michałowska, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Budowa – osiedla naramowickie jako stan przejściowy

dr hab. Witold M. Nowak, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski) 

Fenomen zamieszkiwania. Z teorii architektury i designu 

prof. dr hab. Ewa Rewers (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Świat post-naturalny

dr hab. Elżbieta Rybicka, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

Kamieniołom Liban – od nieużytku do użytku ekologicznego. Krakowski przypadek „nowej dzikości”

dr Jadwiga Zimpel (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Kulturowe czynniki postaw wobec czwartej przyrody w mieście

Organizatorzy: dr Miłosz Markiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr hab. Michał Krzykawski, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)

 

dr hab. Ewa Bal, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Agnieszka Matusiak (Uniwersytet Wrocławski)

Na ruinach wschodniego i zachodniego modelu cywilizacyjnego postępu: Górny Śląsk i Donbas jako epistemiczne pola poznania glokalnych efektów antropogenicznych zmian środowiskowych w tekstach kultury XXI wieku.

dr Maja Dobiasz-Krysiak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Ruchome palimpsesty, czyli między widmem a miejscem wspólnym

prof. dr hab. Monika Kostera (Uniwersytet Warszawski)

Dlaczego naprawdę potrzebujemy miliarderów i dlaczego naprawdę musimy to zmienić

mgr Katarzyna Łatała (Uniwersytet Warszawski)

Lokalność ogródków działkowych w Nowej Hucie okresu socjalizmu

mgr Adrianna Michno (Uniwersytet Wrocławski)

Wędrująca lokalność światów wyobraźni

Organizator: dr hab. Krzysztof Łukasiewicz (Uniwersytet Wrocławski)

 

dr Kamila Gęsikowska, dr hab. Anna Gomóła, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)

Wychowanie narodowe i wychowanie państwowe wobec polityk kulturalnych

dr Karolina Golinowska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Polityka wartości i wartościowania: projekty kulturalne jako nośniki idei

dr hab. Iwona Kurz, prof. UW

Polityka kulturalna m. st. Warszawy (2020). Analiza przypadku

dr hab. Magdalena Matysek-Imielińska (Uniwersytet Wrocławski)

O stawaniu się obywatelem dzięki instytucjom 

mgr Natalia Słaboń (Uniwersytet Łódzki, Muzeum Sztuki w Łodzi)

Między polityką programową a politykami kulturalnymi PRL – aktywność Muzeum Sztuki w Łodzi w latach 60. i 70.

Organizatorzy: dr hab. Andrzej W. Nowak, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr hab. Krzysztof Abriszewski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr Natalia Juchniewicz (Uniwersytet Warszawski), mgr Bartosz Ślosarski (Uniwersytet Warszawski), mgr Anna Adamowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

dr hab. Krzysztof Abriszewski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Wyobraźnia kulturoznawcza i epistemologia drugiego świata

dr Natalia Juchniewicz (Uniwersytet Warszawski)

Gdy materialność nam się wymyka, czyli co się dzieje, gdy rzeczy wychodzą z roli

mgr Adam Marcisz  (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Materialna hegemonia przestrzeni miejskiej. Perspektywa filozofii techniki

dr hab. Andrzej W. Nowak, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Obiekty, materialność a procesy ustanawiania hegemonii kulturowej

mgr Joanna Pankau (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Artystyczno-aktywistyczne prototypy.  Inżynieria nadziei czy nowa iluzja demokracji?

dr hab. Wojciech Sternak (Uniwersytet Warszawski)

Z „camerą” wśród fotografii

mgr Bartosz Ślosarski (Uniwersytet Warszawski)

Jak posługiwać się rzeczami w ruchu? O roli wizualizacji i artefaktualizacji w kulturowych studiach nad ruchami społecznymi

mgr Wiktoria Woźniak-Konieczka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

W sieci społeczno-materialnych praktyk – o znaczeniu ontologii obiektów epistemicznych

Organizatorzy: dr hab. Rafał Włodarczyk (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Leszek Koczanowicz (Uniwersytet SWPS w Warszawie), dr Michał Stambulski (Uniwersytet Wrocławski)

Karolina Bednarz (Uniwersytet SWPS)

Psychologiczne uwarunkowania postaw populistycznych oraz estetyki życia codziennego osób biorących udział w Strajku Kobiet z 2020 r.

dr hab. Paweł Bohuszewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Neosarmatyzm jako kulturowo-estetyczne zaplecze populizmu w Polsce po 1989 roku

dr Paweł Dobrosielski (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Piotr Majewski (Uniwersytet SWPS)

Populistyczna pamięć czy pamięciowy populizm? Białoruska kontr-pamięć wobec polskiego podziemia antykomunistycznego

Kinga Kędzior

Strajk nauczycieli w Polsce w 2019 roku z perspektywy estetyki populizmu

prof. dr hab. Leszek Koczanowicz (Uniwersytet SWPS)

Estetyka populizmu i demokracji liberalnej

dr hab. Maria Reut, prof. DSW (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)

„Przekraczać historycznie zdeterminowane porządki myślenia i mówienia”. Nowy język i „estetyka subwersji”

dr Michał Stambulski (Uniwersytet Zielonogórski)

Populizm  i estetyka rozumowań konstytucyjnych

dr Wojciech Ufel (Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet SWPS)

Agonistyczna estetyka populizmu a liberalna estetyka deliberacji

Mgr Rafał Węgrzyn (Uniwersytet SWPS)

Estetyka populizmu w artykułach Magna Polonia i Polonia Christiana

dr hab. Rafał Włodarczyk, prof. UWr. (Uniwersytet Wrocławski)

Kontr-edukacja, kontrdemokracja, populizm

Organizatorki: dr Kinga Siewior, mgr Aleksandra Szczepan (Uniwersytet Jagielloński)

 

mgr Agata Koprowicz (Uniwersytet Warszawski)

Niewyobrażalne obywatelskości. Kadrowanie wyobraźni historycznej w XIX wieku

dr Jacek Małczyński (Uniwersytet Wrocławski)

Polska na wystawie kolonialnej w Paryżu w 1931 roku (historia potencjalna)

dr Kinga Siewior (Uniwersytet Jagielloński)

Lwowscy łącznicy: opowieść o przyjaźni

mgr Aleksandra Szczepan (Uniwersytet Jagielloński)

Potencjalne mikrohistorie: romska Nowa Huta

dr Tomasz Szerszeń (Instytut Sztuki PAN)

Ku trans-atlantyckiej polskości

Organizator: prof. dr hab. Ryszard Nycz (Uniwersytet Jagielloński)

 

dr hab. Karina Banaszkiewicz (Uniwersytet Śląski)

Gest rozszerzonej teraźniejszości. Przypadek hybrydowych ontografii

dr Janusz Bohdziewicz (Akademia Pomorska w Słupsku)

Wieloczesność – od mediów czasu do czasu jako medium

dr hab. Paweł Bytniewski, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Kulturowe waloryzacje czasu

dr Agnieszka Dauksza (Uniwersytet Jagielloński)

Czas ludzi nieznacznych

prof. dr hab. Ewa Domańska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Wiedza historyczna jako wiedza antycypacyjna

dr hab. Andrzej Kisielewski, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)

Sztuka, komercyjna kultura wizualna i czas

dr hab. Katarzyna Majbroda, prof. UWr. (Uniwersytet Wrocławski)

W stronę transformacyjnych przyszłości energetycznych. Antropologiczna wiedza na krawędziach czasów i miejsc

dr Justyna Tabaszewska (Instytut Badań Literackich PAN)

Pamięć przyszłości i afektywna różnica a współczesna polityka afektywna

Organizatorzy: dr hab. Tomasz Z. Majkowski (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Michał Kłosiński, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach), dr hab. Paweł Frelik, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

 

dr Radosław Bomba (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Przejawy postcyfrowości we współczesnych polskich grach cyfrowych

dr Krzysztof M. Maj (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

W stronę kulturowej teorii gier wideo

dr Joanna Pigulak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Gry wideo w akademickiej praktyce dydaktycznej. Przypadek poznańskiego groznawstwa

dr hab. sztuki inż. arch. Rafał Szrajber (Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi)

Groznawstwo jako aktywator pogranicza sztuki, architektury i projektowania

dr Marta Tymińska (Uniwersytet Gdański)

Varia i wykluczenia – (auto)etnografia badaczki gier

dr Agata Zarzycka (Uniwersytet Wrocławski)

Gry wideo jako laboratorium kulturowych paradygmatów podmiotowości

Organizatorzy: dr Rafał Majka (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego), dr Justyna Struzik (Uniwersytet Jagielloński)

 

mgr Dominik Dziedzic (Uniwersytet Jagielloński)

Queerowe ćpuny. Pamiętnikarskie narracje queerowe w Polsce w dobie farmakopornografii

dr Rafał Majka (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)

Seks na PrEPie. Doświadczenie polskich użytkowników profilaktyki przedekspozycyjnej

mgr Andrzej Rak (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

Użycie azotynów alkilowych („poppersów”) przez mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami

dr Justyna Struzik (Uniwersytet Jagielloński)

Przeciw biomedykalizacji? Oddolne mobilizacje wokół seksu, przyjemności i praw w Polsce

mgr Cezary Wicher (Uniwersytet Wrocławski)

AIDS i sztuka. Radziszewski i Wojnarowicz w erze farmakopornokapitalizmu

Organizatorzy: Zespół Badawczy SOWA

dr Maja Dobiasz-Krysiak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Animacja kultury – szansa na stosowaną naukę społeczną?

dr hab. Mirosław Filiciak (Uniwersytet SWPS)

Skromne prototypowanie. Kapitalizm inwigilacji a lokalne badania

dr Joanna Kubicka (Uniwersytet Warszawski)

Samouczące się społeczności. Jak przeciwdziałać polaryzacji światopoglądowej w Polsce?

dr hab. Tomasz Rakowski (Uniwersytet Warszawski)

Jak (nie)pisać dużo? Założenia sprzeciwu wobec akademiocentrycznej humanistyki

Dr hab. Jan Sowa (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)

Tymczasowa (?) Strefa An-akademicka. Nowe mechanizmy produkcji wiedzy w dobie kapitalizmu kognitywnego

dr Joanna Szczepanik (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

Sztuka jako nauka na specjalnych zasadach. Instrument poznania, dziedzina, kryteria ewaluacji

Organizatorka: dr Ilona Iłowiecka-Tańska (Centrum Nauki Kopernik w Warszawie)

 

dr Ilona Iłowiecka-Tańska (Centrum Nauki Kopernik w Warszawie)

Obiekty zwane eksponatami: eksponatami: o wieloznacznej naturze eksponatów w centrum nauki

mgr Marta Kudelska (Uniwersytet Jagielloński)

Kuratorka sztuki czy naukowczyni? Czy działalność kuratorska może być formą uprawiania nauki?

dr hab. Małgorzata Litwinowicz (Uniwersytet Warszawski)

Popularyzacja badań humanistycznych – między twórczością a zobowiązaniem

dr Sylwia Szykowna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Między sztuką i nauką. O kondycji instytucji sztuki mediów

Organizatorzy: prof. dr hab. Zbigniew Pasek, prof. dr hab. Katarzyna Skowronek (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

dr hab. Małgorzata Abassy, (Uniwersytet Jagielloński)

„Bogowie” i „samobójcy”: kreacja przyszłości w narracjach rosyjskich futurystów

dr Magda Dolińska-Rydzek (Uniwersytet Rzeszowski)

Wizje szczególnej roli Rosji w wydarzeniach końca świata we współczesnych tekstach kultury

dr Juliusz Iwanicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza),

W zdrowym ciele zdrowy duch? Wspólnotowe i medialne aspekty kultury fizycznej typu Parkrun

lic. Joanna Aczaruk, (Uniwersytet Warszawski),

Coming-out jako współczesny rytuał przejścia, czyli badanie aspektu duchowej przemiany osób LGBTQ+

dr hab. Izabela Trzcińska, (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), dr hab. Agata Świerzowska (Uniwersytet Jagielloński)

Wizje przyszłości i ich przemiany w alternatywnej duchowości Śląska Cieszyńskiego

mgr Krzysztof Małek (Uniwersytet Śląski)

Chrześcijański antropocentryzm. Zachodnia duchowość opresyjna wobec zwierząt czy wschodnia mistyczna jednia stworzeń?

Organizatorka: prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

 

dr hab. Krzysztof Arcimowicz, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)

Rzecz o neoserialach i ich (anty)bohaterach: (po) co badać i jak badać?

dr hab. Tomasz Bielak (Uniwersytet Śląski)

Szczeliny teorii – definiowanie praktyk medialnych

dr Aleksandra Binicewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Kulturoznawstwo czarnych skrzynek: między cybernetyką a socjologią

dr hab. Konrad Chmielecki (Uniwersytet w Białymstoku)

Kultura wizualna selfie z perspektywy „tożsamości wizualnej”: problematyka selfie w sztuce współczesnej

dr Małgorzata Dancewicz-Pawlik (Uniwersytet Wrocławski)

Estetyka krytyczna i jej możliwości w analizie mechanizmów neurokognitywnego kapitalizmu

prof. dr hab. Janina Hajduk-Nijakowska (Uniwersytet Opolski)

Rola odbiorców w funkcjonowaniu współczesnej medialnej konwencji komunikacyjnej

dr Dagmara Jaszewska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Social media jako kuźnia rodzicielstwa przyszłości na przykładzie facebookowych grup trudnego rodzicielstwa

dr Dawid Junke (Uniwersytet Wrocławski)

Badania nad autorstwem seriali telewizyjnych z perspektywy krytycznych studiów nad przemysłami medialnymi

dr hab. Alicja Kisielewska (Uniwersytet w Białymstoku)

Binge-watching a perspektywa przyszłych kultur telewizyjnych

dr Jakub Kosek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

O dyskursach (heavy)metalowych songów w optyce kulturoznawstwa medialnego

mgr Michał Piasecki (Uniwersytet Warszawski)

Teoria mediów elementarnych: projekt „ponownej syntezy” Johna Durhama Petersa i jego rozwinięcia

dr Jerzy Stachowicz (Uniwersytet Warszawski)

Praktyki nowej lektooralności: między pismem, głosem i technologią

mgr Katarzyna Staniuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Wokół AI. Nowe modele twórczości

mgr Grzegorz Zyzik (Uniwersytet Opolski)

Humanistyczna rozgrywka. Gry cyfrowe a kulturoznawstwo aktywistyczne

Organizatorki: dr Monika Stobiecka, mgr Aleksandra Brylska (Uniwersytet Warszawski)

dr Piotr Jakub Fereński (Uniwersytet Wrocławski) 

O bohaterach, oprawcach, grobach i lunaparkach

dr hab. Beata Gontarz, Uniwersytet Śląski

Dzienniki czasów pandemii jako formuły komemoracji kryzysu

mgr Agnieszka Karpiel (Uniwersytet Śląski)

Wkraczając w ciszę.  Czarnobylska Stefa Wykluczenia jako pokatastroficzna przestrzeń spełnionych marzeń

mgr Magdalena Krzosek-Hołdy (Uniwersytet Warszawski)

Ogrody na czas Apokalipisy. Radioaktywne dziedzictwo St. Louis w projektach Allany Ross

mgr Michał Pokrowiecki (Uniwersytet Jagielloński)

Dwa oblicza czerwonej linii metra – Podcast fabularny jako nośnik pamięci o kryzysie

dr hab. Wojciech Sternak (Uniwersytet Warszawski)

„Transport gorących pozdrowień z Oświęcimia” – flusserowski apparatus turystyki a komemoracje masowej śmierci.